Get Adobe Flash player

240px-POL Wasilków COA alt.svg

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

      Od 1lipca 2015r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

od małych gospodarstw domowych (zamieszkałe przez 1 osobę)–  9 zł/miesiąc

od średnich gospodarstw domowych (od 2 do 3 osób) –  20 zł/miesiąc

 od dużych gospodarstw domowych (4 i więcej osób) –29 zł/miesiąc       

W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, stawki te ulegają podwojeniu 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. Nr IX/20/15 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 1883) 

info iconOd 1 stycznia 2015r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wasilków. Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok zostanie dostarczony do każdego właściciela nieruchomości przez „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.,  będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, pokój nr 23. oraz na stronie internetowej:

Firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wasilków będzie: „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok.

Harmonogram 2015r. 

 

Lokalizacja Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

- Studzianki, ul. Spółdzielcza 11 (wydzielony teren przy składowisku odpadów)

Godziny otwarcia:

- poniedziałek – piątek: od 600 do 1900

- sobota: od 700 do 1500

Prowadzący Punkt:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami "Czyste Środowisko" Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 11, Studzianki, 16-010 Wasilków

Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

W Punkcie u selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą:

 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki, chemikalia,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m3 na rok od gospodarstwa domowego,
 • papier i tektura,
 • odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe
 • opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależnej od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać kwartalnie (trzykrotna miesięczna stawka opłaty), BEZ WEZWANIA, w kasie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie lub na rachunek bankowy (przelew, wpłata) nr:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku

16-010 Wasilków ul. Białostocka 20

89 1930 1624 2009 6800 2951 0001

w tytule podając:

Gospodarka odpadami /imię i nazwisko właściciela nieruchomości wskazanego w deklaracji, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz określenie kwartału, którego dotyczy wpłata.

 

Terminy wnoszenia opłaty (pierwsza opłata do 15 września 2013r.):

- do 15 marca za I kwartał,                                      - do 15 września za III kwartał,

- do 15 czerwca za II kwartał,                                  - do 15 grudnia za IV kwartał;

W przypadku nie uiszczania opłaty złożona deklaracja będzie podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym.

Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają ją w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie. W zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zamiast pojemnika dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa sztucznego, o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu o pojemności min 60 litrów. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów. Minimalną ilość i wielkość pojemników określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków. W zabudowie jednorodzinnej zmieszane odpady komunalne tzw. „mokre” należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności:

a)jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 5 osób – 0,120 m3,

b)jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 6 osób – 0,240 m3 lub 2 pojemniki 0,120 m3,

Określono jedynie minimalną ilość i objętość pojemników. Każdy właściciel nieruchomości może wyposażyć ją w większą ilość pojemników i o większej objętości niż wskazano powyżej (stawka opłaty nie ulega zmianie – nie zależy od ilości i wielkości pojemnika tylko od wielkości gospodarstwa domowego).

Pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych należy oznakować kolorystycznie:

 • czarny - do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, tzw. odpadów „mokrych”,
 • żółty - do zbierania łącznie papieru i tektury, opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, tzw. odpadów „suchych”,

Pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych mogą być w całości wyżej określonego koloru lub w innym kolorze, lecz trwale oznakowane w widocznym miejscu poprzez namalowanie lub naklejenie znaku kwadratu o boku minimum 20 cm przy zachowaniu wyżej opisanej kolorystyki (naklejki można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, pokój nr 23).