Get Adobe Flash player

info iconOd 1 stycznia 2015r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wasilków. Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok zostanie dostarczony do każdego właściciela nieruchomości przez „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.,  będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, pokój nr 23. oraz na stronie internetowej: http://um.wasilkow.pl/images/stories/wasilkow/artykuly/gospodarka_odpadami/Harmonogram_ODPADY_2015.pdf Firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wasilków będzie: „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok.

info iconOd 1 stycznia 2014 roku firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wasilków będzie: „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok

Harmonogram odbioru odpadów na 2014 rok zostanie dostarczony do każdego właściciela nieruchomości przez „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.,  będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, pokój nr 23. oraz na stronie internetowej: http://um.wasilkow.pl/

 

Lokalizacja Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

- Studzianki, ul. Spółdzielcza 11 (wydzielony teren przy składowisku odpadów)

Godziny otwarcia:

- poniedziałek – piątek: od 600 do 1900

- sobota: od 700 do 1500

Prowadzący Punkt:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami "Czyste Środowisko" Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 11, Studzianki, 16-010 Wasilków

Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

W Punkcie u selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą:

 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki, chemikalia,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m3 na rok od gospodarstwa domowego,
 • papier i tektura,
 • odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe
 • opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale.

Od 1 października 2013r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz wprowadzony zostanie nowy podział w kategoriach gospodarstw domowych:

 • małe (zamieszkałe przez 1 osobę) –      7 zł/miesiąc,
 • średnie (od 2 do 3 osób) –                        14 zł/miesiąc
 • duże (4 i więcej osób) –                            24 zł/miesiąc

W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, stawki te ulegają podwojeniu.

NOWA DEKLARACJA

WZÓR WYPEŁNIENIA NOWEJ DEKLARACJI

Wobec wprowadzonych zmian każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji (obowiązuje nowy wzór deklaracji) w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Termin złożenia nowej deklaracji: do dnia 14 października 2013r.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależnej od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać kwartalnie (trzykrotna miesięczna stawka opłaty), BEZ WEZWANIA, w kasie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie lub na rachunek bankowy (przelew, wpłata) nr:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku

16-010 Wasilków ul. Białostocka 20

89 1930 1624 2009 6800 2951 0001

w tytule podając:

Gospodarka odpadami /imię i nazwisko właściciela nieruchomości wskazanego w deklaracji, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz określenie kwartału, którego dotyczy wpłata.

 

Terminy wnoszenia opłaty (pierwsza opłata do 15 września 2013r.):

- do 15 marca za I kwartał,                                      - do 15 września za III kwartał,

- do 15 czerwca za II kwartał,                                  - do 15 grudnia za IV kwartał;

W przypadku nie uiszczania opłaty złożona deklaracja będzie podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym.

Więcej artykułów…